Ziekmelding en verzuimbegeleiding

 

 

 

Hoe zeer u zich ook inspant om verzuim te voorkomen, er blijven natuurlijk altijd medewerkers die zich ziek melden

 

 

 

Ondanks de huidige communicatie via smartphones, intranet en social media, blijft het wenselijk dat werknemers zich telefonisch ziekmelden bij hun leidinggevende. Dat eerste contact is meteen een beïnvloedingsmoment; het kan veel bijdragen aan een spoedige terugkeer van de medewerker.

 

Wanneer de medewerker 's ochtends belt om zich ziek te melden, is het  belangrijk de juiste vragen paraat te hebben. Aan de hand van de leidraad telefonisch ziekmelding en met behulp van het formulier telefonische ziekmelding kan de leidinggevende zich een oordeel vormen over de aard van de ziekte, de te nemen acties en afspraken maken over terugkeer/werkhervatting.

 

Dit formulier kan (als bijlage) onderdeel zijn van het verzuimprotocol. Zo weten ook werknemers al van te voren welke vragen en mogelijke reacties zij kunnen verwachten bij hun ziekmelding en dat kan weer misverstanden voorkomen.

 

Let op: Van de wetgever mag de werkgever niet vragen naar de aard of oorzaak van de ziekte. Bij ziekmelding mag de werkgever wel vragen naar de te verwachten terugkeer en of er nog zaken op het werk geregeld moeten worden. Vanuit goed werkgeverschap is het tonen van enige belangstelling voor de situatie van de werknemer wel op zijn plaats. Bovendien vinden veel medewerkers het wel prettig dat hun manager belangstelling voor hen toont en niet alleen vraagt wanneer de medewerker weer terugkomt.

 

De Wet Verbetering Poortwachter beschrijft de stappen en fasen gedurende de periode van verzuim en re-integratie. Het stappenplan geeft een overzicht van het tijdspad. Uw bedrijfsarts / arbodienst kan u hierover uitgebreider informeren.