Werkdruk in cao Woondiensten

In de laatste cao Woondiensten is een artikel opgenomen over werkdruk.

Artikel 6.9 Arbeidsomstandigheden: Werkdruk

  • (6.9.1) Eens in de twee jaar wordt de ervaren werkdruk van werknemers middels een onderzoek gemeten.
  • (6.9.2) De uitkomsten van het onderzoek worden in een overlegvergadering met de ondernemingsraad besproken. Als er binnen de corporatie sprake is van een bovengemiddelde werkdruk, inventariseert de werkgever in samenspraak met de ondernemingsraad en de arbo-arts de klachten. Vervolgens wordt er een plan van aanpak opgesteld en worden er maatregelen genomen.
  • (6.9.3) Werkdruk wordt een vast agendapunt in de reguliere functionerings- en beoordelingscyclus, of in andere reguliere gesprekken tussen de leidinggevende en de werknemer.

Lees de toelichting bij deze cao-afspraak.