Stap 1-3 voorbereiding

Stap 1 - de noodzaak aanpak werkdruk bepalen

Hulpmiddelen: signaleringsscan / organogram als landkaart inkleuren

 

Laat de Signaleringsscan invullen door een representatieve afvaardiging van de organisatie: management, OR, medewerkers, P&O. De scan geeft antwoord op de vraag: is de aanpak van werkdruk noodzakelijk? Bepaal eventueel bij welke bedrijfsonderdelen de aanpak gewenst is. Zie hulpmiddel ‘Organogram als landkaart inkleuren’.

Stap 2 - sponsorschap voor aanpak zoeken bij management

Bij de pilotprojecten is gebleken dat een (uitgesproken) sporsorschap vanuit het hoogste management de slagingskans van het project aanzienlijk verhoogt.

Stap 3 - projectgroep starten

Hulpmiddelen: lijst competenties projectleider / actie- en besluitenlijst-format

  • Start een projectgroep met afvaardiging uit management, P&O, OR/medewerkers (liefst met evenredige afvaardiging uit verschillende bedrijfsonderdelen).
  • Rolverdeling: kies een projectleider en een notulist.
  • Leg afspraken vast in een (beknopte) actie- & besluitenlijst en start elke projectbijeenkomst met het doornemen ervan. Zijn besluiten correct geformuleerd? (Niet opnieuw in discussie gaan.) Zijn actieafspraken nagekomen? Stel zo nodig nieuwe streefdata vast en neem stagnaties weg.
  • Spreek aan het eind van elke projectbijeenkomst een datum af voor de volgende bijeenkomst of spreek af wie dat binnen een week regelt.