Bouwstenen van het arbobeleid

 

Het Arbobeleid dient de hieronder genoemde bouwstenen te bevatten.

Het arbobeleid kan onderdeel zijn van het Sociaal en/of HRM-beleid. Het is ook mogelijk om de bouwstenen te beschrijven in een apart beleidsdocument.

Om na te gaan of het arbobeleid binnen uw corporatie alle bouwstenen bevat, kunt u de checklist arbobeleid raadplegen.

 

 

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) 
De corporatie moet een RI&E hebben. De RI&E beschrijft welke risico’s er binnen de corporatie zijn voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers. Op basis van de inventarisatie moet een Plan van Aanpak worden opgesteld met de maatregelen om de risico’s aan te pakken.

 

Verzuimbeleid
De corporatie is verplicht verzuimbegeleiding te laten uitvoeren door een bedrijfsarts. Het is niet verplicht om een contract met een arbodienst te hebben.

 

Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA)
De corporatie is verplicht een beleid te voeren dat gericht is op het voorkomen van PSA. Onder de definitie van PSA vallen werkdruk en alle ongewenste omgangsvormen (zoals agressie en geweld, discriminatie, pesten, seksuele intimidatie). De corporatie moet deze risico’s zoveel mogelijk bij de bron aanpakken en als dit niet kan, ze zoveel mogelijk beperken (denk hierbij aan een interne /externe vertrouwenspersoon en een klachtencommissie)

 

Preventiemedewerker
Corporaties moeten ten minste één werknemer aanwijzen als preventiemedewerker. Heeft de corporatie minder dan 25 werknemers, dan mag de directeur/bestuurder zelf de taken van preventiemedewerker op zich nemen. Voor preventiemedewerkers is de snelstartgids een goed hulpmiddel bij het opstellen van beleid rond veilig en gezond werken binnen de organisatie.

 

Bedrijfshulpverlening
Binnen de corporatie moet altijd minimaal één bedrijfshulpverlener (BHV-er) aanwezig zijn.

 

Voorlichting
Werkgevers moeten hun werknemers voorlichting en instructies geven over veilig en gezond werken.

 

Arbodeskundige
Werkgevers moeten werknemers toegang verlenen tot een arbodeskundige, bijvoorbeeld een bedrijfsarts.

 

PMO
Werknemers moeten de mogelijkheid hebben om een periodiek medisch onderzoek te ondergaan. Dit onderzoek is vrijwillig; werkgevers kunnen werknemers daar niet toe verplichten (enkele uitzonderingen voor risicoberoepen of in geval van specifieke cao-afspraken).

 

Samenwerking en overleg
De werkgever voert overleg over het arbobeleid met de medewerkers. De OR/PVT heeft instemmingsrecht over het arbobeleid (o.a. keuze en contract arbodienst /bedrijfsarts, inhoud verzuimbeleid, takenpakket preventie medewerker).